Bộ Công Thương không bổ nhiệm cấp "hàm" tại các đơn vị

Bộ Công Thương vừa ban hành Nghị quyết số 07 quy định tạm thời về số lượng lãnh đạo cấp phòng trực thuộc các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc bộ.

Theo Nghị quyết, việc bổ nhiệm, sắp xếp, tinh giản đội ngũ lãnh đạo cấp phòng của các đơn vị thuộc Bộ Công Thương thực hiện theo nguyên tắc hạn chế số lượng cấp phó. Cụ thể, phòng và tương đương có từ 10 biên chế trở lên có một trưởng phòng và không quá 2 Phó trưởng phòng.

Các đơn vị cũng không bổ nhiệm chức vụ hàm trưởng phòng, hàm phó trưởng phòng được hưởng phụ cấp. Đối với các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ đối ngoại có thể bổ nhiệm hàm trưởng phòng, hàm phó trưởng phòng để thuận lợi trong công tác đối ngoại, nhưng không được hưởng phụ cấp và phải báo cáo xin ý kiến của lãnh đạo Bộ.

Đối với cán bộ lãnh đạo cấp phòng theo cơ cấu tổ chức cũ không được sắp xếp, thực hiện thôi không giữ chức vụ thì được bảo lưu hệ số phụ cấp chức vụ đến hết nhiệm kỳ.

Đối với cán bộ lãnh đạo đang giữ hàm, thực hiện rà soát để bổ nhiệm chính thức (theo tiêu chí về số lượng đã nêu ở trên), quyết định thôi giữ chức vụ hàm hoặc thôi không hưởng phụ cấp chức vụ.

Anh Minh

Nguồn: kinhdoanh.vnexpress.net